คนเก่งคณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายไผ่ทอง ธรรมชาติ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา นักศึกษา ป.โท นำองค์ความรู้จากการเรียนไปใช้ในวิชาชีพตนเอง จนได้รับเกียรติบัตร Model Teacher จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในโครงการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (CBI SEP) ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี ๒๕๖๓