ปนัดดา  จิตคง

ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

 

 

กัณนิกา  เพชรส่งศรี

ค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

 

กรรวี  กลับอำไพ

ศษ.บ. (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รปม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้