อัสมา  พิมพ์ประพันธ์

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นศ.ม (การสื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ปนัดดา  จิตคง

ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

 

 

กัณนิกา  เพชรส่งศรี

ค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้