ดร.ปุญฑรษา อุ่นเลิศ       

                  รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์

                  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                  ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์