หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  

ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ : ร.บ.

ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science

ชื่อย่อ : B. Pol.Sc.

จุดเด่นของหลักสูตร

-          เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. และ กพ.

-          สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มคน และทุกอาชีพ

-          ต่อยอดทางการศึกษา และสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ และงานประจำ

-          หลักสูตรรัฐศาสตร์เรียนทั้งทฤษฎีคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์จริงด้านการเมืองการปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศและร่วมแสดงความคิดเห็น บูรณาการศึกษาดูงาน  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนรัฐศาสตร์

-          เป็นคนช่างสงสัย เชื่ออะไรยาก ไม่ยอมรับอะไรอย่างปราศจากเหตุผล

-          ชอบตั้งคำถาม มีความสนใจในปัญหาของบ้านเมืองของสังคม

-          ใส่ใจกับความเดือดร้อน ทุกข์สุขของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม