หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  

ชื่อเต็ม  :    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ   :    ศษ. ม. (การบริหารการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม   :   Master of Education  (Educational Administration)

ชื่อย่อ    :   M.Ed. (Educational Administration)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- 42 หน่วยกิต
รูปแบบหลักสูตร

- เรียนเสาร์ อาทิตย์
- รายวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมตาม 10 มาตรฐานความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามที่คุรุสภากำหนด
- ระยะเวลาในการเรียน 1.5 – 2 ปี โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำแนกตามแผนการเรียน ดังนี้
        แผน ก 129,300 บาท ตลอดหลักสูตร

        แผน ข 132,300 บาท ตลอดหลักสูตร