1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะด้านภาษา และทักษะปฏิบัติการวิชาชีพที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ

        2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับองค์กรวิชาชีพและองค์กรระดับท้องถิ่น

        3. ส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงเพื่อนำสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างเป็นระบบ

        4. เสริมสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ