ข้อมูลทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 


1.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2563

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561


คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์  รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

1.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559 

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2562

คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตร   


กำหนดและมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดำเนินพันธกิจครบถ้วนทั้ง 4 พันธกิจ ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

about-img