คณะศึกษาศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม ทักษะการปฏิบัติ พัฒนาสู่การเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นเลิศ รวมทั้งมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยร่วมกับองค์กรวิชาชีพและองค์กรในระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับการจัดการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากลภายใต้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ