หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)      

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย 

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)                  

ชื่อย่อ : ป. บัณฑิต (วิชาชีพครู)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Graduate Diploma ( Teaching  Profession)   

ชื่อย่อ : Grad. Dip (Teaching  Profession)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

- 34 หน่วยกิต
รูปแบบหลักสูตร

- เรียนเสาร์ อาทิตย์
- รายวิชาที่เปิดสอนครอบคลุมตามมาตรฐานด้านความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 2 มาตรฐาน ตามที่คุรุสภากำหนด
- ระยะเวลาในการเรียน 3 ภาคเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวนที่รับ 120 คน