พัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษา

“การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา”

กระบวนการให้การปรึกษามีดังนี้

1. การสร้างสัมพันธภาพ

2. ขั้นสำรวจปัญหา

3. เข้าใจปัญหาและสาเหตุของความต้องการ

4. ขั้นวางแผนแก้ไข

5. การยุติการปรึกษาและติดตามผล

 

ขั้นตอนและทักษะที่ใช้ให้การปรึกษา มีดังนี้

ขั้นตอน

ทักษะ

1. สำรวจปัญหา

การใส่ใจ การถาม การให้กำลังใจ การเงียบ

2. เข้าใจปัญหา

การใส่ใจ การถาม การเงียบ การทำให้กระจ่าง

3. การกำหนดปัญหา

การซ้ำความ  การสะท้อนความรู้สึก การสะท้อนเนื้อหา

4. ร่วมหาทางแก้ไข

การตีความ  การสรุปความ

5. ประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้

การถาม การเผชิญหน้า การสรุปความ

6. ตัดสินใจทางเลือกที่เป็นไปได้

การใส่ใจ การถาม การให้กำลังใจ การสรุปความ

7. หาวิธีแก้ปัญหานั้น

การถาม การสะท้อนความรู้สึก การสรุปความ

 

          นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนต้องเข้าใจธรรมชาติของนักศึกษาว่าไม่ชอบการตักเตือน  ต่อหน้าหน้าเพื่อน ๆ ควรชมเชยในที่แจ้ง ครูมีไว้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับศิษย์ ครูต้องสอนให้ถึงแก่นของศาสตร์นั้น ๆ คือ ครูรู้  ครูรัก  ครูเข้าใจ  ต้องชื่นชมในสิ่งที่เขามีให้กำลังใจในสิ่งที่เขาไม่มี  ฟังอย่างลึกซึ้ง  การชมอย่างจริงจัง  อยากให้เด็กแก้ไขพฤติกรรมใดให้บอกเจาะจง ขอโทษบ้างหากจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น  การปรึกษามิใช่รอคอยให้เด็กเดินเข้ามาหาเราตามหน้าที่ มุมมองที่เด็กมองเรากับที่เรามองเด็กต่างกัน  การปรึกษาไม่ใช่การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล แม้ว่าการปรึกษาจะมีการซักถามกันบ้าง  การปรึกาไม่ใช่การให้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำอย่างเดียวเท่านั้น  แต่จะมีการให้ความคิดเห็น/คำแนะนำกันบ้าง  ฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกาที่อยู่ในความดูแล  เมือ่ได้พบปะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด  ได้รับการปรึกษาที่ถูกต้อง  ทำให้ทาบถึงปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนของนักศึกษา  จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและส่งผลการศึกษาของนักศึกษา ตลอดจนทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป