เขียนอย่างไร..............ให้ได้ทุน

“เขียนอย่างไร...............................ให้ได้ทุน"

          การเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับการสนับสนุน ทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเป็นเรื่องที่มีความ  สำคัญอย่ายิ่งสำหรับอาจารย์มทุกคน   เนื่องจากอาจารย์ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนา เป็นองค์ความรู้ในการสอนนักศึกษาในขณะเดียวกันก็ จำป็นต้องรักษาสถานภาพการเป็นอาจารย์ของตนเอง ในการดำรงตำแหน่งวิชาการไปพร้อมกันด้วย ในขณะที่ หน่วยงานที่ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยก็กำหนดเกณฑ์ในการประกันคุณภาพการ ศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกัน คุณภาพภายนอกให้มหาวิทยาลัยต้องมีผลงานวิจัยตาม เกณฑ์แต่การทำวิจัยที่มีคุณภาพจึงจำเป็นต้องใช้เงินทุน จำวนมากในการดำเนินการ ซึ่งผู้วิจัยต้องแสวงหา ท่ามกลางการแข่งขันของผู้เสนอขอรับทุนวิจัยที่มีจำนวน เพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่แหล่งเงินทุนวิจัยมีจำวนเพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อย มีผลให้การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการ วิจัยแต่ละครั้งมีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อคัด เลือกโครงการวิจัยที่มีคุณค่าทั้งด้านวิชาการและการนไปใช้ประโยชน์ได้จริง อาจารย์ผู้ต้องการทำจัยจึงต้อง เรียนรู้วิธีการที่จะเขียนโครงการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อให้ สามารถขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกได้

 

ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่ดี

          1.  ตอบสนองต่อความจำเป็นหรือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์

          2.  ขั้นตอน  กระบวนการทำวิจัยของข้อเสนอโครงการดูแล้วมีความเป็นไปได้  และน่าจะสามารถทำได้สำเร็จทันเวลา

          3.  ชื่อโครงการวิจัยมีความน่าสนใจ

          4.  อ่านแล้วรู้เรื่อง  สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย

          5.  ขอบเขตของโครงการคุ้มค่ากับงบประมาณของการทำการวิจัย

          6.  ตอบสนองความต้องการและสามารถให้ผลประโยชน์ต่อผู้ให้ทุนได้อย่างตรงประเด็น

          7.  ในบางทุนวิจัย  หากเป็นโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  หรือมีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ  อาจจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

          1.  ดูนโยบายยุทธศาสตร์  วิเคราะห์กรอบการให้งบประมาณจากแหล่งทุน

          2.  มีคการเตรียมตัวหาหัวข้อไว้ก่อนดู Literature review วิเคราะห์ว่าทำได้หรือไม่  จากนั้นลองทำว่าได้หรือไม่  ดูผลที่ได้  มองหาแหล่งทุนที่จะเสนอและวิเคราะห์ว่าผู้ให้ทุนมีความต้องการอะไร

          3. การเขียน Research  experience  ของตนเองลงไปใน Literature Review  ของโครงการวิจัยจะทำให้ผู้ประเมินโครงการวิจัยมีความมั่นใจว่าผู้ขอทุนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เสนอขอทุนมากขึ้น  ทั้งนี้หากโครงการนั้นเป็นเรื่องใหม่หรือผู้ขอทุนยังมีประสบการณ์ไม่มาก  ควรใส่ชื่อบุคคลที่เรามี connection ด้วยซึ่งมีความเชี่ยวชาญ  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สนับสนุนทุน  ว่าเราจะทำให้สำเร็จได้

          4.  ดูวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ให้ทุน

 

 ส่วนประกอบที่สำคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

          1.  ความเป็นมาและความสำคัญที่นำมาสู่การวิจัยควรประกอบด้วยเนื้อหาประมาณ 3-4 ย่อนห้า

                   - ย่อหน้าแรก  กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัยในเชิงกว้าง

                   - ย่อหน้าที่สอง  กล่าวถึงหัวข้อหลักงานวิจัย

                   - ย่อหน้าที่สาม  ทบทวนความก้าวหน้าในงานวิจัยที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้อง

                   - ย่อหน้าที่สี่  ชี้ให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ยังเป็นช่องว่างในงานวิจัย  และจะเป็นสิ่งที่ศึกษาในงานวิจัยนี้

          2.  การสำรวจผลงานที่เกี่ยวข้อง

                   - ผลงานที่ให้ข้อมูลพื้นฐาน

                   -ผลงานที่ใช้ระเบียบวิธ๊แก้ปัญหาวิจัยโดยทั่วไป 

                   - ผลงานที่ใช้ระเบียบวีแก้ปัยหาวิจัยที่คล้ายกับวิธีที่จะใช้งานวิจัยนี้

          3. ประเด็นวิจัย

                   - ความถูกต้องของระเบีบบวิธีที่มีอยู่

                   - ความสามารถในการประยุกต์ใช้งานระเบียบวิธีที่มีอยู่

                   - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระเบียบวิธีที่มีอยู่

          4. คำถามการวิจัย  คือ  คำถามที่นำไปสู่สมมติฐาน (Hypothesis) โดยคำถามการวิจัยควรมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

                   - มีความเกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย

                   - มีความเฉพาะเจาะจง  และมีขอบเขตที่ชัดเจน

                   - สามารถหาคำตอบได้โดยโครงการวิจัยนี้

          5. วัตถุประสงค์ คือ สิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อตอบคำถามวิจัย  โดยวัตถุประสงค์การวิจัยควรมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

                   - มีความชัดเจน  และเฉพาะเจาะจง  ไม่คลุมเคลือ

                   - ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว

                   - ต้องให้สมเหตุสมผลกับทรัพยากรและเวลาที่ต้องการ

          6. วิธีการวิจัย  คือ  แนวคิดในการดำเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และควรอธิบายให้ผู้อ่าน  เข้าใจแนวคิดดังกล่าว  โดยหลีกเลี่ยงรายละเอียดปลีกย่อยทางเทคนิคที่ไม่จำเป็น  ถ้าเป็นไปได้ควรระบุ แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

          7.  ประโยชน์หรือผลกระทบจากโครงการวิจัย  นอกจากผลงานตีพิมพ์  งานวิจัยที่ดีควรสามารถประยุกต์ใช้ได้  และมีกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์  ควรระบุให้ชัดเจนว่า ใครคือ  กลุ่มเป้าหมาย  และจะได้ประโยชน์อย่างไร  ส่วนการคาดการณ์ผลกระทบ  เชิงบวกเป็นเรื่องที่ยอบรับได้ถ้าต้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

 

          เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน

          เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุนนี้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการได้มาซึ่งทุนในการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย  ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องเขียนโครงร่างการวิจัยที่เย้ายวนใจคนอ่าน  อ่านแล้วมีความรู้สึกว่างานวิจัยน่าสนใจ  ทำแล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือต่อผู้ให้ทุนโดยตรง  และผู้ให้ทุนเห็นว่าควรให้การสนับสนุนทุนเพื่อทำการวิจัย  ดังนั้นผู้จัดทำข้อเสอนโครงการวิจัยจึงควรจัดทำด้วยความประณีต  มีเหตุผลที่เหมาะสม  เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย  โดยข้อเสนอโครงการที่ดีควรประกอบด้วยรายละเอียด  ต่อไปนี้

          1. จัดทำข้อเสนอตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด  ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยว่าได้จัดทำตามเงื่อนไขของการจัดทำข้อเสนอหรือมีส่วนประกอบของเนื้อหาตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนดครบถ้วน

          2. ชื่อเรื่องหรือหัวข้อเสนอโครงการวิจัย  ต้องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ  ชื่อเรื่องจะสะท้อนจุดเน้นของงานวิจัยชัดเจน  ระบุคำสำคัญในชื่อเรื่อ  โดยจัดเรียงคำสำคัญที่สุดมาก่อน  ใช้ชื่อเรื่องที่สั้นแต่ได้ใจความชัดเจน

          3. ผู้วิจัย/คณะผู้ทำวิจัย  ความสามารถของผู้วิจัย  ประวัติของหัวหน้าโครงการจะสำคัญมาก  ในการเสนอโครงการวิจัย  ดังนั้นควรระบุชื่อ  ตำแหน่ง  สถานที่ทำงานและที่อยู่  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรทุน  การคัดเลือกอาจารย์หรือนักวิจัยที่ทำงานวิจัยในสาขาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญจะเหมาะสมกว่าอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่ทำงานวิจัยที่ไม่ตรงกับสาขาที่เชี่ยวชาญ

          4. ที่มาและความสำคัญของการวิจัย  ระบุประเด็นสำคัญของการทำวิจัยที่แสดงเหตุผลของการศึกษาวิจัยโดยมีการทบทวนอ้างอิงวรรณที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน  อธิบายลักษระของข้อเสนอการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า  ข้อเสนอโครงการนี้มีความสำคัญและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร

          5  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  วัตถุประสงค์กับหัวข้อการวิจัยต้องมีความสอดคล้องกัน  ต้องชัดเจนกระชับ  สามารถทำได้และครอบคลุมการทำวจัยที่ต้องการศึกษา  ดังนั้นผู้เสนอโครงการต้องนำเสนอภาพเหล่านี้ให้กับผู้ประเมินเห็นว่า  การดำเนินงานวิจัยมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนถ้าผลการวิจัยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

          6. กรอบแนวคิด  ควรสร้างกรอบแนวคิดที่ทันสมัยซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตงานวิจัยที่เกีดประโยชน์สูงสุดสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่และนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวางเป็นรูปธรรม  ควรเป็นการพัฒนาองค์ประกอบทางการศึกษา 

          7.  ขอบเขตการวิจัยและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน ในการทำวิจัย  จำเป็นต้องกำหนดปริมาณงานหรือขอบเขตของการวิจัย  ให้เหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ  ควรชี้แจงรายละเอียดของหมวดค่าวัสดุและค่าใช้สอยอย่างละเอียด  เพื่อประโยชน์ของผู้เสนขอรับทุนและผุ้ประเมินโครงการในการจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการทำวิจัย

          8. ระเบียบวิธีการวิจัย  ระบุระเบียบวิธีการวิจัยแบบย่อที่สามารถทำให้ผู้พิจารณาทุนทราบและเข้าใจในขั้นตอนการวิจัยแสดงถึงวิธีการดำเนินการวิจัย  ซึ่งอาจเป็นการทดลอง  การเก็บข้อมูลการใช้แบบสอบถาม  หรืออื่น ๆ

          9.  แผนการดำเนินงาน  เป็นแบบละเอียด  มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เหมาะสม  ชัดเจน  มีคำอธิบายประกอบแผนการดำเนินงานให้เข้าใจได้ง่ายและมีแผนการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่กลุ่มเป้าหมาย

          10. จัดทำเอกสารข้อเสนอการวิจัยให้ทางการ  ไม่ควรประดิษฐ์ลวดลายหรือลงทุนทำรุปเล่มที่เน้นความสวยงามเกินความจำเป็น  ควรจัดทำเอกสารให้ดูเรียบร้อย  น่าเชื่อถือ

 

about-img