การจัดสอบออนไลน์อย่างไรให้ WIN WIN

”การจัดสอบออนไลน์อย่างไรให้ win win

 

          ปัญหาหนึ่งที่อาจารย์กังวลกันมากคือการสอบออนไลน์ เพราะเราไม่มีทางป้องกันการลอกกันที่สมบูรณ์เหมือนการสอบในห้องที่เราคุมสอบเองได้ อย่างแรกที่เราต้องปรับวิธีคิดคือการสอบออนไลน์เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการประเมินผลการเรียนเท่านั้น ยังมีวิธีการประเมินผลอีกหลายแบบที่เราสามารถใช้ได้และหากเราทำได้ดีจนเรามั่นใจในผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนั้น ๆ มี เราแทบไม่ต้องจัดการสอบออนไลน์เลยด้วยซ้ำ ตัวอย่างการประเมินผลการเรียนรู้ 1. การนำเสนอ 2. การสอบสัมภาษณ์ 3. การมอบหมายงาน/การบ้านให้ทำ 4. การทำโครงงาน/รายงาน เป็นต้น  ซึ่งอาจารย์จะต้องดู เป้าหมาย  ความเหมาะสม  เกณฑ์การวัดคะแนน  เป็นต้น

 

          เป้าหมายของการสอบ/ วัดผล  มีอะไรบ้าง

          เราต้องประเมินผลการเรียรู้ของผู้เรียน  ดังนี้ 1 การประเมินตนเองของผู้เรียน (Student Self-Assessment)  จะทำให้ผู้เรียนได้คิดใคร่ครวญว่าได้เรียนรู้อะไร    2. การประเมินเพื่อพัฒนา (Formative Assessment)  เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดำเนินการ  อย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอน  โดยมิใช่ใช้แต่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะๆ เพียงอย่างเดียว  3.การประเมินผลสัมฤทธิ์หรือการประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)  มักเกิดขึ้นเมือจบหน่วยการเรียรรู้  เพื่อผลการเรียนรรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด

 

          แนวทางการวัดผลแบบ Authentic Assessment (การเประเมินผลตามสภาพจริง) 

          การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  ต้องมีความเป็นจริงหรือเสมือนจริง คือจากนามธรรมเป็นรูปธรรม  แปลงความรู้ความจำเป็นสมรรถนะ  ต้องใช้วิจารณญาณและนวัตกรรม  ประเมินความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรุ้และทักษะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

          แนวทางการวัดผลแบบ Traditional (ใช้ข้อสอบ) เก็บคะแนน  ในรูปแบบออนไลน์

          วิธีการจัดการเรียรรู้และการวัดประเมินผล  เมื่ออาจารย์สอนในห้องเรียน online ไปแล้ว  ผู้เรียนต้องไปศึกษาทบทวนอีกสครั้งหรือทำการบ้าน  ผุ้เรียนต้องศึกษาเนื้อหามาก่อน  ทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนมีการต่อยอดกิจกรรม  ต้องมีการกำหนดสัดส่วนในแต่ละคาบต้องการอะไร  ออกแบบกิจกรรในแต่ละคาบ  ต้องการเประเมินหรือไม่ประเมิน ถ้าต้องการประเมนใช้เกณฑ์แบบไหน  ถ้าไม่ประเมินถือว่าเป็นการเรียนรู้  ดังนันการเก็บคะแนนควรเน้นที่กิจกรรมมากกว่าการจัดสอบ 

 

          แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทำอย่างไรให้ผู้เรียนไม่โกงข้อสอบ

          การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  คือ อาจารย์ควรสอนเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบรู้จริง  มากกว่าสอนเพื่อสร้าง  การเรียนรู้ที่มุ่งสมรรถนะ  คือ  การสอนเพื่อการเรียนรู้แบบรู้จริง  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียน  เข้าใจบทเรียน  ส่วนการเรียนรู้ที่มุ่งสมรรถนะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถ  เมื่อนักเรียนให้ความสนใจกับคะแนนหรือเกดเฉลี่ย  มุ่งทำเกรดเฉลี่ยแซงหน้าเพื่อคนอี่น ๆ  มากกว่าจะสนในความสำคัญต่อสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากขั้นเรียน

          ดังนั้นต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนอย่ากรเรียนรู้ด้วนตนเอง  โดยใช้ 3G+ 3R คือ

          1.  Growth  Mindset  กระตุ้นและฟูมฟักแนวคิดในการพัฒนาตน  และติดตามพัฒนาการเป็นหลัก

          2. Goals & Autonomy  สร้างเป้าหมายและแนวทางให้แน่ชัด  แล้วปล่อยให้ผู้เรียนเดินไปถึงเอง

          3. Guidance  ให้คำแนะนำตลอดทาง  ใช้โอกาสในการประเมินเพื่อพัฒนา

          4. Relevance สร้างความสนใจในเนื้อหา  โดยโยงเข้าหาชีวิตจริงของผู้เรียน

          5. Reward & Revognition ใช้กลไกของรางวัลและการชื่นชม

          6. Relationships  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

 

 

แนวทางการลดการลอกข้อสอบออนไลน์

          1.  ให้นักศึกษาเปิดกล้องถ่ายทอดให้อาจารย์ดูระหว่างสอบตลอดเวลา

          2.   ออกข้อสอบหลายชุดแต่ละกลุ่มนักศึกษาได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน

          3.  เปลี่ยนสไตล์คำถามให้ตอบได้หลายทางดักจับคนที่ลอกมาเหมือนกัน

          4.  ออกข้อสอบจำนวนมากทุกคนต้องรีบตอบจนไม่มีเวลาลอกกัน

          5. ใช้อระบบ Socrative  สำหรับสอบปรนัย ทำข้อสอบพร้อมกัน  สลับข้อสอบและตัวเลือกคำตอบอัตโนมัติ

          6.  แบ่งข้อสอบออกเป็นหลายชุดหรือหลายตอน  และกำหนดระยะเวลาในการทำแต่ละชุด โดยการตั้งเวลาในการทำอัตโนมัติ

 
 

about-img