หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

ชื่อย่อ  : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

ภาษาอังกฤษ  

ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts ( English for Communication)

ชื่อย่อ : B.A. (English for Communication)

จุดเด่นของหลักสูตร

-          เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมปลาย เรียนและเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าเพื่อให้จบปริญญาตรเร็วขึ้น ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงระหว่างสาขากับผู้เรียน

-          บัณฑิตที่จบสาขานี้ มีทักษะในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

-          เป็นสาขาที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างบัณฑิตที่เปลี่ยนมิติใหม่ในกระบวนการเรียนรู้ โดยบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริง เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

-          บริการทัศนศึกษาไปต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรม ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและอาชีพการใช้ภาษากายของคนที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน