สาขาวิชารัฐศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์ 075-770136-7 ต่อ 119