ดร.บายาตี  ดือรามัน

หัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

BHSc. (English Language and Literature)

International Islamic University, Malaysia (IIUM)

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

Ph.D. (Applied Linguistics) University Utara, Malaysia


คณาสิน ตันสกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

B.A. (Business English) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ยุทธศักดิ์ อารักษ์กิจสกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 


สารภี นิลวิเชียร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

B.Ed (Geography) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

M.Ed. (Reading Education) University of Missouri Columbia, U.S.A.

 ผศ.ร้อยเอกหญิง จุฑามาศ สุคนธา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

วท.บ (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

M.A.(Instructoon and Curriculem) California Polytechnic State University


อาลียัส  แนปิแน

อาจารย์ประจำ

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์