อรณุชา  อยู่สกุล

หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศศ.. (รัฐศาสตร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

รป.. (รัฐประศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วิไลวรรณ  ชำนาญคำ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


สุภาวดี   คชนูด

อาจารย์ประจำหลักสูตร

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ร.ป.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

 

 

ชลธิรา  อาลัยจิตต์

ศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                  

ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 


พงศ์พันธ์ รัตนมุสิก

อาจารย์ประจำหลักสูตร

น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ศศม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง