บัณฑิตศึกษา


ดร.สุภัทรา  ภูษิตรัตนาวลี

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

ศศ.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด.(วิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

 


ดร.ละมุล  รอดขวัญ

ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูยะลา

ศษ.ม (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 ดร.สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง                  

ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน-รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ


ดร.บุญเลิศ  ธานีรัตน์

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


กัณนิกา  เพชรส่งศรี

ค.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้


ปนัดดา  จิตคง

ค.บ. (ภาษาไทย) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้